specialtycoffee Tag

Chúng Ta Có Cần Định Nghĩa Lại Cụm Từ “Specialty Coffee” Là Gì Không?

Định nghĩa về “cà phê đặc sản” thực sự khá đơn giản. Theo trang web của Viện Chất lượng Cà phê, cà phê là “đặc sản” khi nó được xếp loại từ điểm 80 trở lên trên thang điểm SCA 100 bởi một người nếm cà phê có chứng nhận (chẳng hạn như học viên cấp Q)....